Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Przekazanie Ambulansu Ratowniczego

PRZEKAZANIE AMBULANSU RATOWNICZEGO ZAKUPIONEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU
NR POIS.09.01.00-00-0425/21 „ZAKUP AMBULANSU ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ DLA SPZOZ SĄDECKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO”


W dniu 29 lipca 2021 r. Starosta Nowosądecki Pan Marek Kwiatkowski dokonał uroczystego przekazania ambulansu ratowniczego dla SPZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu. Karetka zakupiona została w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 Oś: IX  Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie: 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Celem projektu jest wsparcie jednostki w związku z realizacją działań związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych,
w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego. Zakup ambulansu przyczynił się do odnowienia floty samochodowej SPZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego, która biorąc pod uwagę trudne, górskie tereny działania wymaga sukcesywnej wymiany.

Przedmiotowy Projekt zakłada również zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego SPZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego.

Całkowity koszt projektu wyniósł 520 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich 442 000,00 zł.

Fundusze Euopejskie Rzeczpospolita Polska Małopolska Europejski Fundusz Społeczny
Strona miasta Nowego Sącza Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego
Skip to content