Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

HISTORIA

Początki Pogotowia Ratunkowego na terenie Sądecczyzny to rok 1947, kiedy to Polski Czerwony Krzyż zorganizował pogotowie ratunkowe dysponujące jedną karetką sanitarną.

 

 

Do roku 1972 pogotowie ratunkowe funkcjonowało jako jednostka samodzielna podporządkowana zmiennie organom Miasta lub Powiatu. W wyniku reformy służby zdrowia przeprowadzonej w 1972 roku (która łączyła wszystkie placówki służby zdrowia na danym terenie w jeden zakład opieki zdrowotnej) pogotowie ratunkowe zostało włączone w struktury Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nowym Sączu. Forma ta funkcjonowała do 31 marca 2000 roku.

 

 

Od początków swej działalności pogotowie ratunkowe ściśle współpracowało z Kolumną Transportu Sanitarnego w Nowym Sączu, na której spoczywała odpowiedzialność zapewnienia taboru sanitarnego.

 

Do 31 marca 2000 roku w powiecie Nowosądeckim zadania bezpośrednio związane z ratownictwem medycznym wykonywały dwie stacje pomocy doraźnej działające w strukturach SPZOZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu i SPZOZ w Krynicy.

 

W październiku 1999 roku powstała grupa inicjatywna, która opracowała projekt Reorganizacji Pomocy Doraźnej w Powiecie Nowosądeckim, zbieżny z założeniami programu „Zintegrowane Ratownictwo Medyczne”.

 

W I kwartale 2000 roku zostały wydzielone obie stacje pogotowia ratunkowego ze struktur szpitalnych i połączone w jedną samodzielną jednostkę i tak od dnia 1 kwietnia 2000 roku powstał Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sądeckie Pogotowie Ratunkowe ze stacją główną w Nowym Sączu i filią w Krynicy.

 

 

Nowo powstały zakład obejmuje działaniami ratowniczymi teren Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego o powierzchni 1.607 km2 i około 300 tys. ludności stale zamieszkałej.

 

Tabor sanitarny będący w dyspozycji Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego stanowiły głównie samochody marki Polonez oraz trzy duże ambulanse: Fiat Ducato w Krynicy i dwa Citroeny w Nowym Sączu.

 

 

W dążeniu do pełnej koordynacji służb medycznych pogotowia ratunkowego ze służbami techniczno-eksploatacyjnymi , w lipcu roku 2001 na mocy uchwał Sejmiku Samorządowego Województwa Małopolskiego oraz Rady Powiatu Nowosądeckiego, nastąpiło połączenie Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Nowym Sączu.

 

Organem założycielskim połączonego zakładu pn. SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe jest Powiat Nowosądecki, który do wykonywania zadań statutowych przekazał nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.

 

Realizując założenia programu mające na celu skrócenie czasu dojazdu do zdarzeń nagłych i poprawę dostępności pomocy doraźnej, rozpoczęto dyslokację zespołów ratowniczych w terenie tak, by czas dotarcia do pacjenta będącego w stanie zagrożenia życia nie przekraczał od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego 8 minut w terenie miejskim i do 15 minut w terenie poza miastem.

 

Współdziałając z lokalnymi Samorządami, staraniem Dyrekcji zakładu uruchomiono podstacje, tworząc jako pierwsi w Małopolsce pełne rozlokowanie w terenie zespołów wypadkowych zgodne z założeniami Programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne.

 

 

Kolejnym etapem realizacji programu „Zintegrowane Ratownictwo Medyczne” było utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego (łączące funkcje miejskiego stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej i dyspozytorni pogotowia ratunkowego).

 

Środki na organizację i uruchomienie CPR otrzymano z dotacji celowej budżetu państwa oraz Starostwa Powiatowego, natomiast Komenda Miejska PSP udostępniła nieodpłatnie pomieszczenia dla lokalizacji CPR.

 

Po adaptacji pomieszczeń i zakupie sprzętu łącznościowego i informatycznego, w lutym 2003 roku rozpoczęło działalność Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Grybowskiej 4 w Nowym Sączu.

 

 

Dzięki działaniom organizacyjnym ówczesne funkcjonowanie służby ratowniczej Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego przedstawiało się następująco:

 

  • wezwania ratunkowe do CPR (na numery telefonów 999, 998 i 112)
  • dyspozytor medyczny posiadał w całodobowej dyspozycji:

 

 

 

Przekazane w nieodpłatne użytkowanie budynki zakładu wymagały gruntownych remontów zatem podjęto wszelkie starania w celu pozyskania środków finansowych na poprawę stanu technicznego obiektów.

 

 

Wszelkie dotychczasowe działania reorganizacyjne pozwoliły uzyskać efekty w postaci:

 

  • zdecydowanej poprawy dostępności i jakości udzielanych przez zakład świadczeń pomocy doraźnej
  • poprawy poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu niezależnie od miejsca zamieszkania
  • wymiernych efektów finansowych poprzez obniżenie kosztów funkcjonowania zakładu
  • poprawy warunków socjalnych pracowników Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego

 

 

Nowoczesny i sprawnie funkcjonujący zakład spełniający najwyższe wymogi systemu ratownictwa medycznego stał się zasługą Pani Danuty Cabak-Fiut, która kierowała Sądeckim Pogotowiem Ratunkowym od samego początku aż do listopada 2009 roku. Jedną z wielu jej wielkich zasług było zorganizowanie od podstaw sprawnego systemu ratownictwa medycznego na Sądecczyźnie.

Fundusze Euopejskie Rzeczpospolita Polska Małopolska Europejski Fundusz Społeczny
Strona miasta Nowego Sącza Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego
Skip to content