Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

PROJEKTY UNIJNE

 

 

 

 

MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PAKIET MEDYCZNY

 

SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe zawarło w dniu 05.05.2020 r. umowę partnerską z Województwem Małopolskim jako Liderem Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny, planowanego do współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2O2O, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, aby czynnie podjąć walkę z chorobą wywołaną koronawirusem.

 

Celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym, jednostkom systemu państwowego ratownictwa medycznego, jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

 

Projekt przewiduje zakup 4 ambulansów z pełnym wyposażeniem medycznym w standardzie ratownictwa medycznego oraz urządzeniami do dezynfekcji dla SPZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego o wartości 2.397.453,86 zł.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

 

AKTUALNIE REALIZOWANY PROJEKT PRZEZ SPZOZ SĄDECKIE POGOTOWIE RATUNKOWE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO:

 

Nazwa programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

Oś: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie: 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

 

 

Tytuł projektu: Zakup ambulansu oraz środków ochrony indywidualnej dla SPZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego.

 

Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego.

 

Całkowity koszt projektu: 520 000,00 PLN

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 442 000,00 PLN

 

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w projekcie:

 

SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0425/21-00/324/2021/96 Projektu nr POIS.09.01.00-00-0425/21 pn. „Zakup ambulansu oraz środków ochrony indywidualnej dla SPZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego”, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

 

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z umieszczonego formularza na stronie internetowej https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

 

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/

Fundusze Euopejskie Rzeczpospolita Polska Małopolska Europejski Fundusz Społeczny
Strona miasta Nowego Sącza Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego
Skip to content