SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste
Sekcje
Narzędzia osobiste

Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona miasta Nowego Sącza

Nawigacja: Start Usługi Wydawanie opinii na temat zabezpieczenia medycznego imprez masowych

Wydawanie opinii na temat zabezpieczenia medycznego imprez masowych

SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu jako dysponent Zespołów Ratownictwa Medycznego (na podstawie art. 25 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz.U.
z 2009 r. Nr 62 poz. 504 z późn.zm.
jest instytucją właściwą do wydania opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia medycznego imprez masowych, na obszarze swojego działania.

 

Na podstawie Zarządzenie Nr 52/2019 Dyrektora SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu
z dnia 21 października 2019 r. pobiera się opłatę za wydanie przedmiotowej opinii, w wysokości 150,00 zł brutto.

 

 1. SPZOZ SPR wydaje opinie dotyczące zabezpieczenia medycznego imprez masowych
  w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. z 2012r. poz. 181).
 2. Wniosek o wydanie przedmiotowej opinii należy złożyć w Sekretariacie SPZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego, ul. Śniadeckich 15 33-300 Nowy Sącz – nie później niż 44 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej.
 3. Opinie wydawane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o ich wydanie.
 4. Pismo złożone przez Jednostkę wnioskująca o wydania opinii winno zawierać:
 5. dane dotyczące organizatora (dokładna nazwa, adres, telefon),
 6. osoba odpowiedzialna (imię i nazwisko, telefon kontaktowy),
 7. termin imprezy,
 8. lokalizacja imprezy,
 9. przewidywana ilość uczestników,
 10. informację dodatkowe, które organizator uzna za ważne w celu wydania decyzji,
 11. dowód dokonania opłaty za wydanie opinii.
 12. Za wydanie opinii SPZOZ SPR pobiera opłatę w wysokości 150,00 zł brutto. Jednostka wnioskująca
  o wydanie opinii może uiścić przedmiotową opłatę bezpośrednio w kasie SPZOZ SPR, która jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00 lub przelewem na konto bankowe:

Łącki Bank Spółdzielczy – 96 8805 0009 0000 5278 2008 0002.

 1. Opinia zostaje wydana na podstawie potwierdzenia dokonania opłaty. Dowód uiszczenia opłaty winien zostać dołączony do wniosku o wydanie opinii.
 2. 7. W przypadku realizacji zabezpieczenia medycznego imprezy przez inne  podmioty niż Sądeckie Pogotowie Ratunkowe należy w terminie do 10 dni przed planowaną imprezą zgłosić w Sekretariacie SPZOZ SPR (osobiście, pisemnie fax-em lub mailowo) nazwę i adres jednostek realizujących zabezpieczenie medyczne oraz numer telefonu osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie. Brak takiej informacji we wskazanym terminie skutkować będzie uznaniem wydanej opinii za negatywną w związku z nie spełnieniem wymagań i zawiadomieniem organu uprawnionego do wydawania decyzji o braku
  u organizatora imprezy pozytywnej opinii w zakresie zabezpieczenia medycznego.