SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste
Sekcje
Narzędzia osobiste

Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona miasta Nowego Sącza

Nawigacja: Start Działalność Wydarzenia Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do przeprowadzenia remontu dachu na obiekcie budowlanym przy ul. Śniadeckich 15 w Nowym Sączu

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do przeprowadzenia remontu dachu na obiekcie budowlanym przy ul. Śniadeckich 15 w Nowym Sączu

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do przeprowadzenia remontu dachu na obiekcie budowlanym przy ul. Śniadeckich 15 w Nowym Sączu

 

Wprowadzenie

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póż. zm. ) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, niezbędnej do przeprowadzenia remontu dachu .

 

Nazwa oraz adres Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe,

33-300 Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 15.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, niezbędnej do przeprowadzenia remontu dachu na obiekcie przy ul. Śniadeckich 15 w Nowym Sączy ( wymiana pokrycia dachu z papy na blachę ).

Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz.U.Nr 202, poz.2072 z późn. zm.).

 

Dane o budynku

Budynek garażowo – magazynowy o powierzchni użytkowej 239,20 nm2 i kubaturze1038 m3. Murowany z pustaków pianowych, dach jednospadowy, pokryty papą.

Posiada instalację elektryczną, odgromową, wyciągową wentylację dachową, bez ogrzewania.

Powierzchnia zabudowy: 305,40 m2.

Wymiary zewnętrzne budynku: 12 m szeroki, 22 m długi.

 

 

Termin realizacja zamówienia

Do 22.10.2018 r.

 

Miejsce i termin złożenia oferty

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia  24.09.2018 r.do godz. 14:00 - osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera, za pośrednictwem innych osób.

 

 

 

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

Janusz Geroch, telefon: 18  442 09 49 w godzinach pracy zakładu od 8:00 do 12:00.