SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste
Sekcje
Narzędzia osobiste

Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona miasta Nowego Sącza

Nawigacja: Start Działalność Wydarzenia Sprzedaż ambulansów

Sprzedaż ambulansów

SPZOZ SĄDECKIE POGOTOWIE RATUNKOWE

w Nowym Sączu ul. Śniadeckich 15

sprzeda w drodze pisemnego przetargu ofertowego niżej podane pojazdy:

 

  1. Fiat Ducato nr. rej. KN 09360 , rok prod. 2000 , przebieg  411065 km ,

cena wywoławcza 3.500,00 zł brutto

 

  1. Peugeot Boxer nr. rej. KN 27557 , rok prod. 2004 , przebieg 347527 km ,

cena wywoławcza   4.300,00  zł brutto

 

Powyższe pojazdy można oglądać od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 do 14:00 w siedzibie SPR  (Dział Techniczno – Eksploatacyjny)   przy ul. Śniadeckich 15,

tel. 18 443-70-04

 

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi

zawierać:

1. Imię i nazwisko lub nazwę oferenta

2. Adres siedziby oferenta

3. Telefon kontaktowy

4. Nr NIP oferenta - do wystawienia faktury

5. Datę sporządzenia oferty

6. Cenę oferowaną

7. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem

sprzedaży oraz że przyjmuje  warunki bez zastrzeżeń.

 

Oferty pisemne w zaklejonych kopertach należy składać w sekretariacie SPR – Nowy Sącz ul. Śniadeckich 15,

Termin składania ofert mija 26.05.2020 r. o godz. 10.00.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 26.05.2020 r. o godz. 10.30 w siedzibie SPR w

Nowym Sączu przy ul. Śniadeckich 15.

Samochody zostaną sprzedane  za najwyższą zaoferowaną cenę. Sprzedawcy przysługuje

prawo przeprowadzenia dodatkowych rokowań z oferentami, których zaoferowane ceny są

równe.

Oferty, w których nie zaoferowano ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej

podlegają odrzuceniu.

SPR nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego pojazdu.

Zastrzega się prawo wycofania pojazdu i unieważnienia przetargu w całości lub w części bez

obowiązku podania przyczyny .

Wydanie zakupionego pojazdu zostanie dokonane po wpłaceniu przez kupującego całości

zaoferowanej kwoty w uzgodnionym terminie, nie dłuższym niż 7 dni od zamknięcia

przetargu.