SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste
Sekcje
Narzędzia osobiste

Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona miasta Nowego Sącza

Nawigacja: Start Działalność Wydarzenia Ogłoszenie w sprawie najem/dzierżawa dwóch sektorów na maszcie antenowym z przeznaczeniem na montaż anten telekomunikacyjnych

Ogłoszenie w sprawie najem/dzierżawa dwóch sektorów na maszcie antenowym z przeznaczeniem na montaż anten telekomunikacyjnych

OGŁOSZENIE

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego

w Nowym Sączu

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia/wydzierżawienia położonej na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu, ul. Śniadeckich 15, objętej księgą wieczystą Nr NS1S/00043414/1,

oznaczonej jako działka 24/2 w obrębie 73.

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. Z 2018 r., poz. 2204 z póź.zm.) oraz

postanowieniami uchwały Nr 207/XVII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2012 r.

SPZOZ-Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu

ogłasza, co następuje:

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości do oddania w najem/dzierżawę w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego ofertowego (najem/dzierżawa dwóch sektorów na maszcie antenowym z przeznaczeniem na montaż anten telekomunikacyjnych).

 

Nr geod.

działki

Opis nieruchomości

Planowany okres wynajmu/ dzierżawy

Uwagi

24/2 w obrębie 73

Maszt antenowy (konstrukcja nośna stalowej wieży o wysokości 27,78 m) zlokalizowany na terenie SPZOZ-Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu, ul. Śniadeckich 15, objętą księgą wieczystą nr 43414 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Sączu. Część działki bezpośrednio przylegająca wokół masztu posiada powierzchnię 10 m2.

Maszt antenowy podzielony jest na dwa sektory (górna część

masztu przeznaczona na montaż anten odbiorczych) oraz dolna część masztu wraz z przylegającym gruntem o powierzchni        10 m2 .                                                      

 

5 lat

Minimalna cena wywoławcza netto miesięcznego czynszu

za najem/dzierżawę dwóch sektorów na maszcie antenowym wynosi:

-górna część masztu: 330,00 zł plus należny podatek VAT.

-dolna część masztu wraz z przylegającym gruntem

o powierzchni 10 m2 : 3.050,00 zł plus należny podatek VAT.

Czynsz płatny do 10-go dnia każdego miesiąca  na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wydzierżawiającego. Czynsz będzie waloryzowany przez Wydzierżawiającego na koniec każdego roku kalendarzowego rocznym wskaźnikiem wzrostu cen.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPZOZ-Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu oraz opublikowanie na stronie Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego.

Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w „Gazecie Wyborczej'' o zasięgu małopolskim.

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Działu Techniczno - Eksploatacyjnego, telefon numer: 18  442 09 49

Ogłoszenie wywieszono:     9.05.2019 r.