SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste
Sekcje
Narzędzia osobiste

Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona miasta Nowego Sącza

Nawigacja: Start Działalność Wydarzenia Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie: art. 26 Ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020r., poz. 295 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust.1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1,2 i 4-6, art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe ul. Śniadeckich 15 33-300 Nowy Sącz tel. 442-09-49, fax.: 534-08-62

 

ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług:


a)       Ratownika Medycznego w ramach Zespołów Ratownictwa Medycznego typu S/P oraz Zespołów transportu sanitarnego i specjalistycznego w kraju i za granicą lub transportu „covidowego”, a także uczestnictwa w zabezpieczeniu pod względem medycznym imprez masowych;

b)       Ratownika Medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w ramach Zespołów Ratownictwa Medycznego typu S/P oraz Zespołów transportu sanitarnego i specjalistycznego w kraju i za granicą lub transportu „covidowego”, a także uczestnictwa w zabezpieczeniu pod względem medycznym imprez masowych;

c)       Pielęgniarza(rki) Systemu w ramach Zespołów Ratownictwa Medycznego typu S/P oraz Zespołów transportu sanitarnego i specjalistycznego w kraju i za granicą lub transportu „covidowego”, a także uczestnictwa w zabezpieczeniu pod względem medycznym imprez masowych.

 

Umowa zostanie zawarta na okres:

od 01.01.2021 r. do 30.04.2022 r.

 

  1. Usługi objęte niniejszym Konkursem ofert świadczone będą w siedzibie Udzielającego zamówienia lub w podległych placówkach (podstacjach) lub w miejscu pobytu pacjenta.
  2. Wymagane kwalifikacje zawodowe zawarte są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
  3. Materiały dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej www.spr.pl
  4. Ofertę na usługi należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem: „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług ….. ” w siedzibie SPZOZ SPR,  pok. 14 w terminie do 24.11.2020 r. do godz. 1000.
  5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2020 r. o godz. 1100w siedzibie Udzielającego zamówienie budynek D, pok. 12.
  6. Oferty przesłane do SPZOZ SPR drogą pocztową będą przyjęte przed upływem terminu złożenia oferty.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Pani Barbara Duszyńska w godz. 7.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku.

  1. Rozstrzygnięcie Konkursu ofert nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert. Informacja o zakończeniu Konkursu ofert zostanie przesłana Oferentom na podane adresy e-mail lub dostępna będzie w sekretariacie SPZOZ SPR. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni od daty jej złożenia.
  2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert oraz możliwości zawarcia umowy z datą późniejszą w szczególności w związku z przedłużeniem się postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
  3. Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U z 2020 r.poz.1398 z późn.zm.)

Szczegółowe warunki konkursu ofert można pobrać tutaj. (785 KB, PDF)

 

Formularz oferty można pobrać tutaj. (572 KB, PDF)

 

Projekt umowy można pobrać tutaj. (662 KB, PDF)

 

 

Nowy Sącz, 16 listopada 2020 r.

Dyrektor SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

mgr Bożena Hudzik