SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste
Sekcje
Narzędzia osobiste

Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona miasta Nowego Sącza

Nawigacja: Start Działalność Wydarzenia Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie: art. 26 Ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020r., poz. 295 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust.1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1,2 i 4-6, art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2019.1373 z późn. zm.)

 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe ul. Śniadeckich 15 33-300 Nowy Sącz tel. 442-09-49, fax.: 534-08-62

ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług:

Ratownika Medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w ramach Zespołów Ratownictwa Medycznego typu S/P oraz Zespołów transportu sanitarnego lub specjalistycznego transportu sanitarnego w kraju i za granicą, a także uczestnictwa w zabezpieczeniu pod względem medycznym imprez masowych.

 

Umowa zostanie zawarta na okres:  od 01.04.2020 r. – 31.12.2020 r.

 

  1. Usługi objęte niniejszym Konkursem ofert świadczone będą w siedzibie Udzielającego zamówienia lub w podległych placówkach (podstacjach) lub w miejscu pobytu pacjenta.
  2. Wymagane kwalifikacje zawodowe zawarte są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
  3. W siedzibie Udzielającego zamówienia tj. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe, pok. 11, Oferenci mogą zapoznać się ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert oraz mogą odebrać obowiązujące Formularze Oferty. Materiały dostępne są również na stronie internetowej www.spr.pl
  4. Ofertę na usługi należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem: „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług ….. ” w siedzibie SPZOZ SPR,  pok. 14 w terminie do 27.03.2020 r. do godz. 1000.
  5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2020 r. o godz. 1100w siedzibie Udzielającego zamówienie.
  6. Oferty przesłane do SPZOZ SPR drogą pocztową będą przyjęte przed upływem terminu złożenia oferty.
  7. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Pan Sławomir Basiaga w godz. 9.00 – 13.00 od poniedziałku do piątku.
  8. Rozstrzygnięcie Konkursu ofert nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert. Informacja o zakończeniu Konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej Udzielającego zamówienie. Dodatkowe informacje będzie można uzyskać osobiście. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni od daty jej złożenia.
  9. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert oraz możliwości zawarcia umowy z datą późniejszą w szczególności w związku z przedłużeniem się postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
  10. Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.2019.1373 z późn. zm.).

Szczegółowe warunki konkursu ofert można pobrać tutaj.

 

Formularz oferty można pobrać tutaj.

 

Projekt umowy można pobrać tutaj.