SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste
Sekcje
Narzędzia osobiste

Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona miasta Nowego Sącza

Nawigacja: Start Działalność Wydarzenia Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie: art. 26 Ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 160 z późn. zm.) oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146, ust. 1, art. 147, art. 148 ust.1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1,2 i 4-6, art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1510 z późn. zm.)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe ul. Śniadeckich 15 33-300 Nowy Sącz tel. 442-09-49, fax.: 534-08-62

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług:

 

a) Ratownika medycznego w ramach zespołów ratownictwa medycznego typu S/P oraz transportu sanitarnego w kraju i za granicą, uczestnictwo w zabezpieczeniu pod względem medycznym imprez masowych

b) Ratownika medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w ramach zespołów ratownictwa medycznego typu S/P oraz transportu sanitarnego w kraju i za granicą, uczestnictwo w zabezpieczeniu pod względem medycznym imprez masowych

c)  Pielęgniarza(rki) systemu w ramach zespołów ratownictwa medycznego typu S/P oraz transportu sanitarnego w kraju i za granicą, uczestnictwo w zabezpieczeniu pod względem medycznym imprez masowych

 

Umowa zostanie zawarta na okres:

od 01.11.2018r. – 30.06.2019r.

 

  Usługi objęte niniejszym konkursem świadczone będą w siedzibie Udzielającego zamówienia lub  w podległych placówkach (podstacjach) lub w miejscu pobytu pacjenta.

  Wymagane kwalifikacje zawodowe zawierają Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.

  W siedzibie Udzielającego zamówienia tj. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe, pok. 11, Oferenci mogą się zapoznać ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert oraz mogą odebrać obowiązujące Formularze Oferty. Materiały dostępne są również na stronie internetowej www.spr.pl .

  Ofertę na usługi należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem: „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresie usług ….. ” w siedzibie SPZOZ SPR,  pok. 14 w terminie do 23.10.2018r. do godz. 10.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2018r. o godz. 11 w siedzibie Udzielającego zamówienie budynek D, pok. 12.

  Oferty przesłane do SPZOZ SPR drogą pocztową będą przyjęte przed upływem terminu złożenia oferty.

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są:

  lek. med. Tomasz Kula – Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa

  Pan Sławomir BASIAGA – Z-ca Kierownika Działu Administracyjno-Technicznego

w godz. 9.00 – 13.00 od poniedziałku do piątku

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.

Informacja o zakończeniu konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej Udzielającego zamówienie. Dodatkowe informacje będzie można uzyskać osobiście.

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni od daty jej złożenia.

  Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert oraz możliwości zawarcia umowy z datą późniejszą w szczególności w związku z przedłużeniem się postępowania o udzielenie prz4edmiotowego zamówienia.

Oferent ma prawo do składania środków odwoławczych i skarg na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1938 z późn. Zm.).

 

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert można pobrać tutaj.
Załącznik nr 1 formularz oferty oraz załącznik nr 2 oświadczenie można pobrać tutaj.
Załącznik nr 3 projekt umowy można pobrać tutaj.

Poprawione szczegółowe warunki konkursu ofert można pobrać tutaj.

Załącznik nr 1 formularz oferty oraz załącznik nr 2 oświadczenie można pobrać tutaj.

Załącznik nr 3 projekt umowy można pobrać tutaj.

 

Sprostowanie do konkursu można pobrać tutaj.