SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste
Sekcje
Narzędzia osobiste

Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona miasta Nowego Sącza

Nawigacja: Start Działalność Wydarzenia Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe ul. Śniadeckich 15, 33-300 Nowy Sącz tel. 442-09-49       fax.: 534-08-62

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

 1. Ratownika medycznego w ramach zespołów ratownictwa medycznego typu S/P
  oraz transportu sanitarnego.
 2. Ratownika medycznego z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych
  w ramach zespołów ratownictwa medycznego typu S/P oraz transportu sanitarnego.
 3. Pielęgniarki systemu w ramach zespołów ratownictwa medycznego typu S/P oraz transportu sanitarnego.

 

 

Umowa zostanie zawarta na okres: od 01.07.2018 r. – 30.06.2019 r.

Obowiązujące formularze oferty, dostępne są na dole strony.

 

W siedzibie Udzielającego zamówienia Oferenci mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym również z projektem umowy.

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są:

  lek. med. Tomasz Kula – Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa

  Pan Sławomir BASIAGA – Z-ca Kierownika Działu Administracyjno-Technicznego

w godz. 9.00 – 13.00 od poniedziałku do piątku

 

Formularz oferty należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem

 

„ Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług ……….”

 

w siedzibie SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu u. Śniadeckich 15 – I piętro  Sekretariat  w terminie do 21.05.2018 r. do godz. 9°°.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.05.2018 r. o godz. 10°° w siedzibie Udzielającego zamówienia pok. nr 11.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.

 

Oferent będzie związany ofertą przez 30 dni licząc od dnia upływu jej złożenia.

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

 

Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących ogłoszonego konkursu.

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert można pobrać tutaj.

 

Załącznik nr 1 formularz oferty można pobrać tutaj.

 

Załącznik nr 2 oświadczenie można pobrać tutaj.

 

Załącznik nr 3 projekt umowy można pobrać tutaj.