SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste
Sekcje
Narzędzia osobiste

Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona miasta Nowego Sącza

Nawigacja: Start Działalność Wydarzenia Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ratownictwo Medyczne przez lekarzy systemu w specjalistycznych Zespołach Ratownictwa Medycznego

Konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ratownictwo Medyczne przez lekarzy systemu w specjalistycznych Zespołach Ratownictwa Medycznego

O G Ł O S Z E N I E

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe ul. Śniadeckich 15 33-300 Nowy Sącz tel. 442-09-49, fax.: 534-08-62

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ratownictwo Medyczne przez lekarzy systemu w specjalistycznych Zespołach Ratownictwa Medycznego.

 

Umowa zostanie zawarta na okres: od 01.02.2019 r. – 30.06.2019 r.

Obowiązujące formularze oferty, dostępne są w linkach na dole strony.

 

W siedzibie Udzielającego zamówienia Oferenci mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym również z projektem umowy.

 

Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Ogórek Alicja

w godz. 9.00 – 13.00 od poniedziałku do piątku.

 

Formularz oferty należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem

 

„Oferta na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ratownictwo Medyczne przez lekarza systemu.  Nie otwierać do dnia 23.01.2019 r. do godz. 12.00.”

 

w siedzibie SPZOZ – Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu u. Śniadeckich 15 – I piętro  Sekretariat  w terminie do 23.01.2019 r. do godz. 11°°.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.01.2019 r. o godz. 12°° w siedzibie Udzielającego zamówienia pok. nr 11.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia nie później niż w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.

 

Oferent będzie związany ofertą przez 30 dni licząc od dnia upływu jej złożenia.

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

 

Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących ogłoszonego konkursu.

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert można pobrać tutaj.

 

Formularz ofertowy można pobrać tutaj.

 

Projekt umowy można pobrać tutaj.