SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste
Sekcje
Narzędzia osobiste

Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona miasta Nowego Sącza

Nawigacja: Start Działalność Wydarzenia Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe,
z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Śniadeckich 15,  na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r.poz. 295 ze zm.)

ogłasza konkurs na stanowisko:

 

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

SPZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego

 

1. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje zgodne
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz.896):

 

1)    tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny,

2)    co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie

oraz zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

1)     podanie na stanowisko objęte konkursem,

2)     dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe,

3)     prawo wykonywania zawodu,

4)     opis przebiegu pracy zawodowej,

5)     inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

6)     oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

7)     oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych oraz nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)     oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego - o treści jak w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

 

2. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 

3. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

4. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym jednostki dostępne są w siedzibie SPZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu przy
ul. Śniadeckich 15, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35.

 

5. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z imieniem i nazwiskiem oraz adresem kandydata i numerem telefonu kontaktowego z adnotacją:

„Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa”

 

6. Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 01 października 2020 r. w sekretariacie SPZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego
w Nowym Sączu przy ul. Śniadeckich 15.

 

7. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

8. Przewidywane miejsce i termin rozpatrzenia kandydatur: SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu ul. Śniadeckich 15, w terminie do 60 dni od daty upływu terminu zgłaszania kandydatów.

 

Załącznik nr 1 - klauzula informacyjna -  do pobrania tutaj.

 

Załącznik nr 2 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych - do pobrania tutaj

 

 

Nowy Sącz, 01 września 2020 r.