SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste
Sekcje
Narzędzia osobiste

Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona miasta Nowego Sącza

Nawigacja: Start Działalność Wydarzenia Konkurs na stanowisko koordynatora zespołów wyjazdowych

Konkurs na stanowisko koordynatora zespołów wyjazdowych

Dyrektor SPZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego ogłasza konkurs na stanowisko

Koordynatora zespołów wyjazdowych

w SPZOZ Sądeckim Pogotowiu Ratunkowym w Nowym Sączu.

 

Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu, ul. Śniadeckich 15, 33-300 Nowy Sącz.

 

Stanowisko objęte konkursem:

Koordynator zespołów wyjazdowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego.

 

Wymagane kwalifikacje kandydata:

  1. wykształcenie:

  tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty
  w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat ratownictwa medycznego oraz 3-letni staż pracy w zawodzie ratownika medycznego

  LUB

  licencjat ratownictwa medycznego oraz 5-letni staż pracy w zawodzie ratownika medycznego;

  2. co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia, organizacji i zarządzania lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia;

  3. wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Koordynatora zespołów wyjazdowych;

  4. brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty od kandydatów:

  1. podanie na stanowisko objęte konkursem,

  2. dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe,

  3. Karta doskonalenia zawodowego,

  4. opis przebiegu pracy zawodowej,

  5. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

  6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

  7. oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych oraz nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  8. oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego – o treści jak w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

   

 

Kopie dokumentów, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata - na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym jednostki dostępne
są w siedzibie SPZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu przy ul. Śniadeckich 15, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35.

 

Komplet dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie SPZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu, ul. Śniadeckich 15 lub przesłać pocztą na powyższy adres (o terminie zgłoszenia decyduje data wpływu do SPZOZ SPR), w terminie do dnia 17 sierpnia 2020 r. Zgłoszenia, które wpłyną do SPZOZ SPR w Nowym Sączu po upływie wyżej wymienionego terminu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

 

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego,
a także adnotację o treści Konkurs na stanowisko Koordynatora zespołów wyjazdowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe
w Nowym Sączu
”.

 

Komisja Konkursowa rozpatrzy zgłoszone kandydatury w SPZOZ SPR w Nowym Sączu, ul. Śniadeckich 15, 33-300 Nowy Sącz w terminie 14 dni od dnia upływu terminu zgłaszania kandydatów. O terminie
i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Nowy Sącz, 31 lipca 2020 r.

Dyrektor

SPZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego

mgr Bożena Hudzik

 

Załącznik Nr 1 - klauzula informacyjna

 

Załącznik Nr 2 - zgoda