SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste
Sekcje
Narzędzia osobiste

Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona miasta Nowego Sącza

Nawigacja: Start Działalność Wydarzenia IV przetarg na sprzedaż sprzętu medycznego Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego

IV przetarg na sprzedaż sprzętu medycznego Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego

SPZOZ SĄDECKIE POGOTOWIE RATUNKOWIE

33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 15

ogłasza  pisemny przetarg ofertowy, zgodnie z  Uchwałą  Nr 207/XVII/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego na sprzedaż sprzętu medycznego wymienionego poniżej:

  1. Respirator typ. Sirio Plus               nr-PL0046CM                 cena wywoławcza:  14.400,00 zł
  2. Defibrylator ZOLL typ. M-Series   Nr-T03L54034                  cena wywoławcza:   1.518,75 zł
  3. Defibrylator ZOLL typ. M-Series   Nr-T00D11680                 cena wywoławcza:   1.518,75 zł
  4. Defibrylator ZOLL typ. M-Series   Nr-T00A08379                 cena wywoławcza:   1.518,75 zł
  5. Defibrylator ZOLL typ. M-Series   Nr-T04J64352                  cena wywoławcza:   1.518,75 zł
  6. Defibrylator ZOLL typ. M-Series   Nr-T00A08391                 cena wywoławcza:   1.518,75 zł
  7. Defibrylator LIFEPAK 10C Nr-00038917                               cena wywoławcza:      420,00 zł

Sprzęt można oglądać od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 do 14:00 w siedzibie SPR  (Dział Techniczno – Eksploatacyjny)   przy ul. Śniadeckich 15,

tel. 18 443-70-04

Osoby zainteresowane składają oferty na konkretny aparat w zapieczętowanych kopertach w sekretariacie SPR przy ul Śniadeckich 15 w Nowym Sączu , tel. 18 443-70-04

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi

zawierać:

1. Imię i nazwisko lub nazwę oferenta

2. Adres siedziby oferenta

3. Telefon kontaktowy

4. Nr NIP oferenta - do wystawienia faktury

5. Datę sporządzenia oferty

6. Cenę oferowaną

7. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem

sprzedaży oraz że przyjmuje  warunki bez zastrzeżeń.

Termin składania ofert mija dnia 14.06.2021 r. o godz. 10.00.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 14.06.2021 r. o godz. 10.30 w siedzibie SPR w

Nowym Sączu przy ul. Śniadeckich 15.

Sprzęt zostanie sprzedany  za najwyższą zaoferowaną cenę. Sprzedawcy przysługuje prawo przeprowadzenia dodatkowych rokowań z oferentami, których zaoferowane ceny są równe.

Oferty, w których nie zaoferowano ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej

podlegają odrzuceniu.

Zastrzega się prawo wycofania przedmiotu przetargu i unieważnienia przetargu w całości lub w części bez obowiązku podania przyczyny .

Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie  po wpłaceniu przez Kupującego ceny nabycia.

 

Regulamin IV przetargu można pobrać tutaj.

Dyrektor

(-) Bożena Hudzik