SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Narzędzia osobiste
Sekcje
Narzędzia osobiste

Strona podmiotowa Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Strona Starostwa Nowosądeckiego Strona miasta Nowego Sącza

Nawigacja: Start Działalność Wydarzenia II przetarg na sprzedaż pojazdów oraz sprzętu medycznego Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego

II przetarg na sprzedaż pojazdów oraz sprzętu medycznego Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego

O G Ł O S Z E N I E

 

SPZOZ SĄDECKIE POGOTOWIE RATUNKOWIE

w Nowym Sączu ul. Śniadeckich 15

sprzeda w drodze pisemnego przetargu ofertowego niżej podane składniki majątku ruchomego:

Pojazdy

1.   Ambulans marki Renault Master - nr rej. KN 45150              cena wywoławcza:  2.250,00 zł

Rok prod 1999 , przebieg 498364 km

2.   Ambulans marki Citroen Jumper - nr rej. KN 34253              cena wywoławcza:  3.675,00 zł

Rok prod. 2000 , przebieg 343677 km

3.    Ambulans marki Volkswagen T4    -nr rej. KN 14796           cena wywoławcza : 2.250,00 zł

Rok prod.1998  , przebieg 570040 km

Sprzęt medyczny :

  1. Respirator typ. Sirio Plus               nr-PL0046CM                 cena wywoławcza:  25.600,00 zł
  2. Defibrylator ZOLL typ. M-Series   Nr-T03L54034                  cena wywoławcza:   2.700,00 zł
  3. Defibrylator ZOLL typ. M-Series   Nr-T00D11680                 cena wywoławcza:   2.700,00 zł
  4. Defibrylator ZOLL typ. M-Series   Nr-T00A08379                 cena wywoławcza:   2.700,00 zł
  5. Defibrylator ZOLL typ. M-Series   Nr-T04J64352                  cena wywoławcza:   2.700,00 zł
  6. Defibrylator ZOLL typ. M-Series   Nr-T00A08391                 cena wywoławcza:   2.700,00 zł
  7. Defibrylator LIFEPAK 10C Nr-00038917                               cena wywoławcza:      750,00 zł

 

Przedmiot przetargu można oglądać od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 do 14:00 w siedzibie SPR  (Dział Techniczno – Eksploatacyjny)   przy ul. Śniadeckich 15,

tel. 18 443-70-04

 

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi

zawierać:

1. Imię i nazwisko lub nazwę oferenta

2. Adres siedziby oferenta

3. Telefon kontaktowy

4. Nr NIP oferenta - do wystawienia faktury

5. Datę sporządzenia oferty

6. Cenę oferowaną

7. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem

sprzedaży oraz że przyjmuje  warunki bez zastrzeżeń.

 

Oferty pisemne w zaklejonych kopertach należy składać w sekretariacie SPR – Nowy Sącz ul. Śniadeckich 15,

Termin składania ofert mija 26.10.2020 r. o godz. 10.00.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 26.10.2020 r. o godz. 10.30 w siedzibie SPR w

Nowym Sączu przy ul. Śniadeckich 15.

Przedmiot przetargu zostanie sprzedany  za najwyższą zaoferowaną cenę. Sprzedawcy przysługuje prawo przeprowadzenia dodatkowych rokowań z oferentami, których zaoferowane ceny są równe.

Oferty, w których nie zaoferowano ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej

podlegają odrzuceniu.

SPR nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego przedmiotu przetargu.

Zastrzega się prawo wycofania przedmiotu przetargu i unieważnienia przetargu w całości lub w części bez obowiązku podania przyczyny .

Wydanie zakupionego przedmiotu przetargu zostanie dokonane po wpłaceniu przez kupującego całości zaoferowanej kwoty w uzgodnionym terminie, nie dłuższym niż 7 dni od zamknięcia przetargu.

 

Regulamin przetargu można pobrać tutaj (PDF, 419KB)

 

 

 

 

Dyrektor

 

Bożena Hudzik